Zápis do 1.třídy - výsledky zápisu pro šk.rok 2015/2016

Seznam (registrační čísla) přijatých žáků, kteří absolvovali zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016:

Registrační číslo:

01 – 2015                   přijat                          

02 – 2015                   přijat              

03 – 2015                   přijat              

04 – 2015                   přijat              

05 – 2015                   přijat              

06 – 2015                   přijat              

07 – 2015                   přijat              

08 – 2015                   přijat              

09 – 2015                   přijat              

10 – 2015                   přijat              

11 – 2015                   přijat              

12 – 2015                   přijat              

13 – 2015                   přijat              

14 – 2015                   přijat              

15 – 2015                   přijat

16 – 2015                   dodatečný zápis (nemoc)      

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.